Results:

Gold Medal ( Point Fight) :SHRAVYA SHETTY, ZEENATH SHAIKH, RHEA NAIDU,

                                       SADHANA SANGHVI, NIKITA V.,SHREYA GULDEKAR, 

                                       SALOME SOLOMAN, VIGHNESH MURKAR, NIHAR KENNY, 

                                       PRADEEP GAUTAM, KSHITIJ MHATRE, DANISH SHAIKH,

                                       DHARANPATHI S NADAR, AADI BACHAL


Gold Medal(Light Contact):BLESSY NAIDU, ARYA GULDEKAR, SHREYA GULDEKAR,

                                        ANAND PAWAR, BALACHANDER MARK, JOEL NDAR,

                                        SHELDON D'SOUZA, PRAJWAL KHANDARE, LABIN JEMES,

                                        ABHIJIT PATEL

 

Gold Medal ( Full Contact) : RAHUL SALUNKE


Gold Medal ( Kick Light) : ROSHAN SHETTY, ARYA GULDEKAR


Gold Medal (Musical Form) : VIGHNESH MURKAR , ROSHAN SHETTY, RAHUL SALUNKE


Silver Medal ( Point Fight) : DAKSH SHETTY, VIJAY PADIYACI,

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0